ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. organizuje doraźną zbiórką:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz
 • zużytych opon

 

dla mieszkańców GMINY DĘBICA

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW:

 

 
Data zbiórki Miejscowość Miejsce zbiórki

(ustawienia kontenerów)

15 października  2018 r.

 

w godz. 900 – 1700

Pustków

 

Parking przy boisku Orlik
Zawada, Stobierna

 

Parking przed kościołem w Zawadzie
Podgrodzie

 

Parking przy cmentarzu
16 października  2018 r.

 

w godz. 900 – 1700

Pustynia, Kędzierz

Kozłów

 

Parking przy kościele w Pustyni
Gumniska, Braciejowa

 

Parking przy szkole – przy głównej drodze
Latoszyn

 

Parking koło Autozbytu
17 października  2018 r.

 

w godz. 900 – 1700

Głobikowa

 

Parking przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów”

 

Stasiówka

 

Parking koło kościoła
Nagawczyna

 

Plac przy nowy parking kościelny
18 października 2018 r.

w godz. 900 – 1700

Pustków Osiedle:

SM „Nowy Pustków”

SM w Pustkowie Osiedlu

 

Parking obok bloku 54
15-17 października  2018 r.

w godz. 900 – 1700

Brzeźnica, Paszczyna

Kochanówka, Pustków Osiedle

 

Siedziba Spółki PGO – Paszczyna 62B

 

 

UWAGA!

 1. W ramach zbiórki przyjmowane będą wyłącznie opony w ilości do 5 szt. o wielkości nieprzekraczającej wielkości opony samochodu do 3,5t.
 2. Zbiórka nie obejmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Jednocześnie informujemy, że na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62b funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać odpady komunalne z gospodarstw domowych

od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Szczegółowe informacje na temat zbiórki odpadów oraz PSZOKu 

można uzyskać pod numerem telefonu 14 68 17 912

 

 

 

Nowe śmieciarki

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie wzbogaciło się o dwie śmieciarki. Te zakupy były możliwe dzięki pomocy finansowej swoich udziałowców. Zastąpią one mocno wyeksploatowane samochody z lat 90-tych, których naprawa i eksploatacja stała się nieopłacalna. Nowe pojazdy wykorzystywane będą przy zbiórce odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych na terenie gminy i miasta Dębica. Na ich zakup udziałowcy dokonali proporcjonalnego podniesienia kapitału spółki: Gmina Dębica – 200 tys. zł i Miasto Dębica 80 tys. zł.             

 

 

 

 

Informacja w zakresie zagospodarowania odpadów

Informacja

w  zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących z regionów,

dla których instalacja zarządzana przez PGO Sp. z o.o.

jest instalacją przewidzianą do zastępczej obsługi regionu

 

 

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi problemów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, i kierowaniu spraw z tym związanych do Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie informuje:

 

 1. Instalacja zarządzana przez Spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
  z o.o. nie jest jedyną instalacja przewidziana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego do zastępczej obsługi regionu południowego – aktualny wykaz instalacji regionalnych i zastępczych znajduje się w Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LX/952/18 z dnia 04.09.2018 r.

 

 1. Spółka zobligowana jest do przestrzegania zapisów posiadanej decyzji
  pozwolenie zintegrowane znak OS.I.7222.60.1.2015.MD, w którym to określone zostały m.in. zdolności przerobowe instalacji, dobowe ilości przyjmowanych odpadów, czas magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu przetwarzania, czy miejsca magazynowania odpadów, w związku z tym przyjmowanie odpadów na instalację podyktowane jest przede wszystkim możliwościami technicznymi instalacji w zakresie ich przetwarzania.

 

 1. Spółka nie posiada podpisanych umów z gminami z regionu centralnego
  i południowego gospodarki odpadami, w związku z czym nie odpowiada za odbiór odpadów czy też zmiany terminów odbioru odpadów w gminach z tych regionów.

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o Twoich danych osobowych oraz o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

                                                          

Danymi osobowymi zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zapytanie ofertowe 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do właściwego wykonania projektów i uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem dla inwestycji pn. „Modernizacja Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych, zebranych selektywnie, z udziałem osadów ściekowych”.

Termin składania ofert: 22.09.2017r.

 

Zapytanie ofertowe 1/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej

Formularz ofertowy

Wybór najkorzystniejszej oferty – Wszyscy wykonawcy