Rozbudowa zakładu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych
w Paszczynie

Program Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl
Fundusz Spójności – www.funduszspojnosci.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków UE

 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

W dniu 15 listopada 2011 r. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie umowę o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie” w ramach działania: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu dębickiego oraz gmin Wielopole Skrzyńskie i Przecław.

Do realizacji w ramach projektu przyjęto następujące zadania:

Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie z instalacją do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregacji końcowej odpadów dostarczanych do zakładu wstępnie posegregowanych u źródeł ich powstawania.
W pierwszym roku funkcjonowania inwestycji, przewidywana wydajność instalacji to 20.000 Mg/rok.

W ramach projektu przewidziano kontrakty na usługi i roboty. Kontrakt na roboty obejmuje wykonanie robót budowlanych i technologicznych oraz zakup wyposażenia w ramach rozbudowy zakładu segregacji odpadów stałych w Paszczynie.
Kontrakty na usługi obejmują zadania związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu.

Zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu przewidziane zostało na rok 2014.

FINANSOWANIE

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość kosztorysowa projektu ” Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie” wynosi 22 265 411,29 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania kształtuje się na poziomie 15 393 250,55 zł.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Powołana Jednostka Realizująca Projekt (ang. Project Implementation Unit) odpowiada za całościowe zarządzanie projektem od fazy początkowej aż do jego zakończenia, a w szczególności za:

 • Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie.
 • Reprezentowanie Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, prawnych i finansowych związanych z realizacją Projektu.
 • Koordynację wszystkich działań konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie pomocy technicznej, pełnienia nadzorów wykonawczych (Inspektor nadzoru inwestorskiego), prowadzących monitoring realizacji Projektu.
 • Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
 • Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu oraz dokumentacji związanej z uruchamianiem płatności i rozliczeń.
 • Dokonywanie czynności odbiorowych, egzekwowanie i dochodzenie od wykonawców robót i usług należnych odszkodowań i kar.
 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.

Zarządzanie dużym projektem inwestycyjnym wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i prawnej i ekonomicznej. Zostało to odzwierciedlone w strukturze JRP, która jest podzielona na:

 • stanowisko ds. finansowych,
 • stanowisko ds. organizacyjno – prawnych,
 • stanowisko ds. technicznych,

Nadzór nad prawidłowym działaniem JRP sprawuje Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) pełniący jednocześnie obowiązki Kierownika Jednostki Realizującej Projekt, który reprezentuje Zakład w stosunkach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy o dofinansowanie.

CELE I KORZYŚCI Z PROJEKTU

Realizowane przedsięwzięcie ma za zadanie umożliwić:

 • przyjęcie zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących ze wstępnej segregacji u źródeł ich powstawania;
 • wydzielić w procesie technologicznym sortowania odpady nadające się do powtórnego wykorzystania;
 • stworzyć właściwe warunki gromadzenia pozyskanych odpadów przeznaczonych do recyklingu przed ich przekazaniem odbiorcom;
 • zapewnić odpowiednie warunki składowania surowców;
 • umożliwić zbiórkę nowych rodzajów odpadów niebezpiecznych – oprócz obecnie zbieranych zużytych lamp fluorescencyjnych – lodówek, zamrażalek oraz opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;
 • zapewnić wysegregowanie z przewożonych zmieszanych odpadów komunalnych frakcji biodegradowalnej w celu skierowania jej do kompostowni.

GALERIA

Rozpoczęcie prac związanych z projektem – pierwsze wbicie łopaty

Artykuły w prasie o projekcie

 

NAJWAŻNIEJSZE OSOBY W PROJEKCIE:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
Anna Scheffler

Główny Księgowy Projektu
Jacek Borowiec

Kierownik ds. Organizacyjno – prawnych
Justyna Różak

Kierownik ds. Technicznych
Bolesław Babiarz