Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 

Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Paszczynie

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013www.rpo.podkarpackie.pl
Oś Priorytetowa: 2 „Infrastruktura techniczna”
Działanie: 2.2 Infrastruktura energetyczna

Całkowita wartość projektu wynosiła 680 935,84 PLN, natomiast wydatki kwalifikowane Projektu wyniosły 559 314,41 PLN.

Kwota dofinansowania z EFRR 404 104,65 PLN co stanowi 72,25% kwoty wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowanie z dotacji celowej z Budżetu Państwa 71 312,59 PLN co stanowił 12,75 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

Łączne dofinansowanie ze środków funduszu i dotacji celowej z Budżetu Państwa stanowiło 85,00% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny: 83 897,17 PLN

Okres realizacji projektu: 09 września 2010 r. do 28 września 2011 r.

Przedsięwzięcie polegało na budowie kotłowni biomasowej z instalacją solarną oraz pompami ciepła.

Projekt w sposób bezpośredni przyczynił się do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, natomiast w pośredni sposób do poprawy jakości powietrza i warunków życia społeczności lokalnych.

Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie lokalnej emisji zanieczyszczeń powietrza (takich jak tlenki siarki, azotu, pyły, lotne substancje organiczne) oraz poprawę stanu środowiska, promowanie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto odnawialne źródła energii charakteryzują się niską lub zerową emisją dwutlenku węgla do atmosfery oraz wykorzystują niskoemisyjne technologie ekologiczne.