SIWZ

Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie

SIWZ:

SIWZ-olej napędowy

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

 

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie

SIWZ:

SIWZ-dostawa worków

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

 

 

Odbiór i dalsze zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

JEDZpdf, xml

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna