RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o Twoich danych osobowych oraz o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

                                                          

Danymi osobowymi zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zapytanie ofertowe 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do właściwego wykonania projektów i uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem dla inwestycji pn. „Modernizacja Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych, zebranych selektywnie, z udziałem osadów ściekowych”.

Termin składania ofert: 22.09.2017r.

 

Zapytanie ofertowe 1/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej

Formularz ofertowy

Wybór najkorzystniejszej oferty – Wszyscy wykonawcy